Mikimoto

Mikimoto Bridal / My Princess Moment – PV

CD

AD

PH/CA

MO

ST

HM

MD

P

Yumi Deguchi (Hearst Made)

Fumie Matsubara (Hearst Made) / Masato Mitsunari (totem)

Takahiro Igarashi (SIGNO)

Masato Mitsunari (totem)

Misaki Ito

Yumi Endo (Mod’s Hair)

Mirano Nasu (Satoru Japan) / Tetsu (Be Natural)

Yumi Deguchi (Hearst Made)