Hokuriku Card

Hokuriku Card / 株式会社北陸カード –  TVCF(15sec)

CD

CA

MO

MU

CW

MD

P

Masato Mitsunari (totem)

Tetsuji Tokinaga(Hokuriku Media Center

Sugaru Yamato

Yuki Yano

Hiroyuki Nakata (AMD)

Keigo Okuda / Yuka Torii

Shinya Chifu (AMD)